Suggested Journeys & Experiences


Memorial
Take this opportunity to visit the cemetery. Notice its size, and relative cheerfulness, with so many plants, flowers and candles. Public sculpture. Note the modernist cubes marking graves from the '40s. In the distance noticed a pile of stuff reminiscent of an impromptu ghetto memorial for a shot gangster in West Oakland. Upon closer inspection, see it is a children�s memorial. Experience it. Go out of the cemetery, crossing the street and find comfort in the view. Through the monumental gates, be in awe of pre-socialist architecture. You will now be on the POT path, and can visit the memorial for partisans and antifascists shot during the occupation. Soon on the right is a big construction site, future home of a stadium, and former place where Janez used to catch frogs. Just beyond it is some angular architecture. You will continue through a quiet neighborhood in Be�igrad and arrive in front of the Water Company. Look at the colorful apartments across the street. If you are caught in a rainstorm, this may be a good place to stay put for a while.

Spomenik
Izkoristi prilo�nost, da obi�če� pokopali�če. Bodi pozoren na njegovo velikost in relativno razigranost, s �tevilnimi rastlinami, ro�ami in svečami. Javna skulptura. Bodi oprezen za modernističnimi kockami, ki označujejo in krasijo grobove iz �tiridesetih. V daljavi lahko opazi� kup nametanih stvari, spominjajoče na improvizorični ghetto nagrobnik, ki stoji v spomin kak�nemu ustreljenemu gangsterju v Zahodnem Oaklandu. Po bli�jem pogledu, bo� videl, da je to v resnici otro�ki spomenik. Do�ivi to izku�njo. Nato zapusti pokopali�če, prečkaj cesto in najdi uteho v razgledu. Naj te, hodeč skozi monumentalna vrata, presune pred-socialistična arhitektura. Potem se bo� zna�el na POTI, kjer lahko obi�če� mnoge spomenike partizanom in anti fa�istom, ubitim med okupacijo. Kmalu bo� na desni na�el veliko gradbi�če, kjer bo stal bodoči stadion, na tem mestu, je Janez včasih �e lovil �abe. Nedaleč naprej stoji �e neka kotna arhitektura. Nadaljuj svojo pot, skozi umirjeno sosesko v Be�igradu in prispel bo� pred Vodno dru�bo. Oglej si barvita stanovanja, preko ceste. Če te slučajno ujame de�evje, je to najverjetneje najbolj primerno mesto, kjer se lahko malo pomudi�, dokler de� ne poneha.
Colors
Go to the intersection of Topinska & Linhartova - by fortunate accident you may be directly in front of Janez�s house. He lives in one of these three buildings. Just down the street from them on the left are garages, painted a combination of greens, grays and reds that are anything but Christmas like. If you are an artist or designer, or want to be, use these colors. (Janez)

Barve
Pojdi na kri�i�če Topni�ke in Linhartove - po srečnem naključju, se bo� morda zna�el, prav pred Janezovo hi�o. �ivi v eni od teh treh stavb. Malo naprej od teh hi�, se nahajajo gara�e, ki so oblečene v kombinacijo zelenih, sivih in rdečih odtenkov, ki so vse prej kot bo�ični. Če si oblikovalec ali umetnik, ali si �eli� to postati, uporabi te barve. (Janez)
Lea
Go to Tivoli Castle. Walk around it counter clockwise, through the educational public art piece, and to the back of the building, noticing the mundane nature of it. Keep walking around until you reach the second path on right. There are four tables. Bring a beer, a cigarette, a joint, or a boy/girl you�d like to kiss. Spend an afternoon or evening feeling like a teenager. Leave before dark.

Lea
Pojdi na Tivolski grad. Obkro�i ga v nasprotni smeri urinega kazalca, skozi poučni primerek umetnosti, v javnem prostoru in za hi�o bodi pozoren na njeno preprostost. Hodi naprej okoli, dokler ne pride� do drugega odcepa na desni. Tam so �tiri mize. Prinesi si pivo, cigarete, joint ali punco/ fanta, ki bi ga/ jo rad poljubil. Celo popoldne se predaj občutku brezskrbnega najstni�tva. Odidi, preden se spusti mrak.
�A little bit of America, I think.�
�elko lived in a house on v Murglah, and thought it may be haunted. It turns out it kind of was. There had been a double homicide there: husband-kills-wife-then-himself, but you�d never know it from its appearance. Upon entering the street from Cesta v Mestni log, feel a little bit of American Suburbia. Feel Jyderup or Chandigarh, too. Explore the sweet tree lined lanes. Midway down the street notice the tile work on the right. Celebrate the modernism. Feel the quietude. Walk a dog along the path beyond the houses on the west side of the street.

"Kanček Amerike, po mojem mnenju."

�elko je �ivel v hi�i v Murglah in je sumil, da hi�o preganjajo duhovi. Izkazalo se je, da je to bilo skoraj res. V hi�i se je namreč zgodil dvojni umor: mo� je umoril svojo �eno in potem �e sebe. Toda tega po izgledu hi�e nikoli ne bi mogli uganiti. Ko zavije� na ulico iz ceste v Mestni log, lahko začuti� utrip ameri�kega predmestja. Začuti� lahko tudi Jyderup ali Chandigarh. Raziskuj z drevesci posejane travnike pred hi�ami. Na polovici ulice na desni strani najde� občudovanja vredne plo�čice. Proslavi modernizem! Občuti zati�je. Sprehodi psa po potki, ki se nahaja za hi�ami, na zahodni strani ulice.
A Day of Quiet Fitness
Be in good physical condition. Have a good, lightweight mountain bike & helmet. Pack a picnic & water. From the center, travel southeast on Dolenjska until you pass the gas Station. At the second bus stop, Peruzzijeva, cross the street and notice that many Chinese restaurants in Ljubljana use the same font for their logos. A few meters to the right will be the POT path on the left. You may have the privilege to see a car with the �Jesus is My Airbag� bumper sticker. Climb the steep hill on the right, either on the bike or the bike on you, until you reach a crossing path. Go left then right. Sit down at one of the picnic tables to rest and eat. Continue on downhill with bike and helmet. If this path is too adventurous, move onto the larger gravel road when you come across it. Find gratitude when you make it to the other side of the hill. Heading west along the river will take you back to the center.
Dan tihega razgibavanja
Imej kondicijo. Imej dobro lahko gorsko kolo in čelado. Pripravi piknik ko�aro in vodo. Iz centra se odpelji na jugovzhod, po Dolenjski. Pelji se mimo bencinske postaje in na drugi avtobusni postaji, Peruzzijeva, prečkaj cesto in opazi, da dosti kitajskih restavracij v Ljubljani uporablja enak font za svoj logotip. Čez nekaj metrov, se na desni začne POT. Morda bo� imel edinstveno prilo�nost, da bo� tu zagledal avto z napisom: 'Jesus is my airbag'. Povzpni se na strmi hrib na desni, s kolesom ali s kolesom na rami, dokler ne pride� do kri�i�ča. Zavij levo, nato zavij desno. Usedi se za eno od piknik mizic, nekaj pojej in popij. Spusti se po hribu navzdol, seveda s čelado na glavi. Če je ta pot preveč avanturistična, izberi raje �ir�o pot, ko bo� naletel nanjo. Bodi hvale�en, ko pride� na drugo stran hriba. Zavij proti zahodu in se ob reki vrni v center.
Impromtu Theaters:
Bring a few friends and make a theater/dance/comedy production at these locations:
 • Grada�ka near Barjanska, by the canal
 • Ob Ljubljanici, down stairs overlooking river, near ulica Jana Husa
 • Bridge platform connecting Ro�ka & Hradeckega
 • Jamova cesta near Mencingerjeva

Improvizorična gledali�ča:

Pripelji nekaj prijateljev s sabo in naredite gledali�ko/ plesno/ komično
predstavo, na eni od teh lokacij:

 • Grada�ka blizu Barjanske, ob kanalu

 • Spodaj ob Ljubljanici, z razgledom na reko, v bli�ini ulice Jana Husa

 • most, ki povezuje Ro�ko & Hradeckega
 • Jamova cesta blizu Mencingerjeve
Modern Minimalism
Visit the first floor of the City Gallery. Experience the glowing off-white minimalism. Enjoy the exhibition but don�t let it distract you.

Moderni Minimalizem
Obi�či prvo nadstropje Mestne galerije. Do�ivi ble�čeči beli
minimalizem. U�ivaj v razstavi, a naj te ta preveč ne zamoti.
River
Meet Urban. He might offer to take you on his canoe in the river. Do not ask him- that would be rude. If he does not offer, rent or borrow one and travel south of the city, astonished at the lush setting just minutes from the center. Wave to the inhabitants. Look for the house with an English phone booth in the yard. Note the selection of ducks. Take one of the small canals and pretend you are in Kerala�s backwaters. Then have a beer at the bar just across from the river�s split, next to the boat launch. Go on an evening there is a concert at Kri�anke. Bring a drink and admire the free concert setting. Look up and you might find a human monument.

Reka
Sestani se z Urbanom. Ima kanu in mogoče ti bo ponudil, da se z njim zapeljeta po Ljubljanici. Ne moleduj za vo�njo - to bi bilo nevljudno. Če Urban ne ponudi vo�nje sam, si lahko kanu sposodi� drugje in z njim odpotuje� proti jugu mesta, kjer te čakajo pozelenela obre�ja reke, ki so oddaljena le par minut, iz mestnega centra. Mahaj prebivalcem. Bodi pozoren, da opazi� hi�o, ki ima na dvori�ču tipično angle�ko telefonsko govorilnico. Opazuj raznovrsten izbor rac, ki čofotajo vzdol� reke. Izberi pot po enem od o�jih kanalov in se pretvarjaj, da si v vodah Kerale. Potem si privo�či pivo v baru na nasprotnem bregu, kjer se reka razcepi v dva rokava, v bli�ini splavov in čolnov. Zvečer obi�či Kri�anke, kadar je kak�en koncert, saj ga bo� sli�al �e na daleč. Prinesi si pijačo in občuduj brezplačni dogodek na odprtem. Če pogleda� navzgor, morda zagleda� člove�ki monument.
Nove Fu�ine
Go to Nove Fu�ine, arriving by Zalo�ka. You will not miss the Toplarna and its 80�s paint job. This place will be a blessing as it is a marker in case you get lost. Take a right at the big street towards then end of the apartment blocks. Cross the bridge halfway watching the waterfall & mill. Turn back and head left on the small path. Nearby you will meet a group of men playing chess in the park. Join them, to watch or play. Go around the catering school and note the neon logo. Compare the difference of the neighborhood�s look from the front and the back. Taking the small path by the river noticing the wildflowers in bloom. You will see a place to cross over to the other side, if you wish.

Nove Fu�ine
Po Zalo�ki se odpravi do Novih Fu�in. Na poti bo� te�ko spregledal, v slogu osemdesetih, popleskan dimnik Toplarne. Ta dimnik bo blagoslov za vse tiste, ki se nehote radi izgubljate. Ko pride� do konca blokovskih naselij, zavij desno na �iroko cesto. Do polovice prečkaj most in si oglej slap in mlin. Nato se obrni in zavij levo po ozki potki. Spotoma bo� srečal starej�e gospode, ki v parku igrajo �ah. Pridru�i se jim ali jih samo glej. Potem obidi Srednjo �olo za gostinstvo in turizem in bodi pozoren na neonski logotip. Primerjaj izgled naselja iz obeh strani. Če bo� hodil po ozki potki ob reki, bo� videl veliko divjih ro� v razcvetu. Potem lahko prečka� reko, če se ti bo zahotelo.
Zsolt�s 3 Good Karma Spots in Ljubljana:
 1. Small pond near �i�ka. He suggests bringing food from a certain fast food chain but I cannot endorse that. This spot comes recommended by others as well. Try not to be jealous of those who live there. You can continue on the POT path.
 2. Caf� on Trubarjeva cesta at Mala ulica: Sit alone for a coffee and engage in an interesting conversation with a stranger
 3. Ro�ina Dolina Cesta IV: from here walk to Tivoli

Zsoltove tri točke, dobre karme, v Ljubljani:
 1. Majhno jezerce blizu �i�ke. Zsolt predlaga, da si tja prinese� hrano iz določene verige hitre prehrane, a tega sama ne morem odobravati. To točko so predlagali tudi mnogi drugi. Poskusite, ne biti ljubosumni na tiste, kitam �ivijo. Nadaljujete lahko po POTI.
 2. Caf� na Trubarjevi cesti na Mali ulici: Pojdi sam na kavo in se prepusti zanimivemu pogovoru z neznancem.
 3. Ro�na Dolina Cesta IV: od tu, se odpravi pe�, v park Tivoli.
Sunday Morning
Wake up very early, arriving at Pre�eren Square by 6:30. Sit on the church steps and wait for the garbage man to arrive. Notice how he wears the same color orange as the construction fencing, and that it looks really good on him. Greet him or bring him some pie. You can find him again crossing the three bridges every day at around 2:30 to get a cold drink at the supermarket. Note the serious nature of nuns exiting mass, opening your imagination to what life is like for them. Watch the light change quickly.

Nedelja zjutraj
Zbudi se zelo zgodaj in pridi na Pre�ernov trg ob 6:30. Usedi se na stopnice pred cerkvijo in počakaj na smetarja. Bodi pozoren na bravo njegove obleke, ki je enakega odtenka oran�ne, kot so gradbene ograje, vendar njemu nedvomno bolj pristaja. Pozdravi ga ali mu prinesi pito.Ponovno ga lahko tudi sreča�, ko prečka tromostovlje, vsak dan pribli�no ob 2:30, da bi si kupil hladno in zaslu�eno okrepčilo v bli�njem supermarketu. Bodi pozoren na resnobnost nun, ki zapu�čajo ma�o in naj se ti domi�ljija ustavi na misli, kak�no le mora biti njihovo �ivljenje. Opazuj, kako hitro se spreminja svetloba.
Exhibitionists
There are at least 15 places to see exhibitionists in Ljubljana. They have been spotted in Tivoli, by the castle, and on the streets in the center and outlying neighborhoods. Have you seen any? Where? What did you do? Perhaps an artist/activist should make motion-activated light projections where exhibitionists have been seen.

Ekshibicionisti
Ekshibicioniste najdemo v Ljubljani na vsaj petnajstih različnih lokacijah. Opa�eni so bili v Tivoliju, ob gradu in na ulicah v centru in bli�nji okolici. Ste katerega mogoče videli? Kje? Kaj ste naredili? Morda bi moral umetnik/ aktivist narediti svetlobne projekcije, občutljive na gibanje, na lokacijah kjer so ti posamezniki, bili videni.
Sofija
Sofija used to walk her niece to school using a small path between Dunajska and Vojkova in Be�igrad. Walk a child from home to school and back. Ask her/him to describe the way. See if she/he has a more complex relationship to the route than you do.

Sofija
Sofija je včasih, po majhni potki med Dunajsko in Vojkovo v Be�igradu, spremila svojo nečakinjo v �olo. Pospremi otroka v �olo ali vrtec in nazaj. Prosi ga, naj ti opi�e pot.
Ugotovi, ali ima do poti bolj zapleten odnos kot ti.
Lunch
Start at the beginning of Streli�ka, wondering if the construction will ever end. Take a left at Ro�ka, and a right at Poljanska cesta, careful around that turn, and go to Grad Kodeljevo. Pass the pool, trying not to get hit by a car. You might not realize it is a castle. Eat a reasonably priced lunch while watching the wind blow the colorful pinwheels. Lie on the ground under the big tree. Stick your head in the hole and yell. Ride back the same way, stopping at Hofer to get cheap Italian wine & mozzarella. The woman who is working may be very nice to you, which is surprising for a place like that. On the way back, go to Poljanski nasip. Wonder what that big abandoned building could become if it weren�t being town down.

Kosilo
Začni na Streli�ki, vpra�ujoč se, ali se bo gradnja sploh kdaj končala. Zavij levo na Ro�ko in potem desno na Poljansko, pazi na tem ovinku in pojdi na Grad Kodeljevo. Obidi bazen in se potrudi, da te ne bi zbil kak avto. Morda ne bo� sprva tega opazil, a to je dejansko grad. Pojej kosilo po razumni ceni, medtem pa opazuj, kako veter pihlja skozi barvite vetrnice. Ule�i se pod velikim drevesom, vtakni glavo v luknjo v deblu in kriči. Pelji se nazaj po isti poti. Ustavi se v Hoferju in kupi poceni italijansko vino in mozzarello. Prodajalka zna biti zelo prijazna do tebe, kar je za tak�no trgovino presenetljivo. Po poti nazaj, pojdi do Poljanskega nasipa. Če tista stavba ne bi bila
namenjena za ru�enje, kaj vse bi lahko postalo iz nje?
Bellevue
Go to the Bellevue building in Tivoli. Bring a portable music device and a dancing partner, a cello or contrabass, or a singing partner. There is a big old gazebo under a big dead tree. In it, do a slow dance- a waltz perhaps, or make music, relishing in the rich resonance.

Bellevue
Pojdi do stavbe Bellevue v Tivoliju. Pripelji prenosni predvajalnik glasbe in plesalca, violončelo in kontrabas ali pevskega partnerja. Pod velikim mrtvim drevesom, se nahaja velika stara vrtna uta. V njej počasi zaple�ita- morda kak valček, ali izvajajta glasbo in u�ivajta v bogati resonanci.
Kodeljevo- �tepanjsko naselje
From Grad Kodeljevo, go west. Do not drive as there are always police pulling over random cars. On the bicycle or by foot, go on the right side and pass over the small bridge/path with the lush, vine-covered wall. At the traffic light, look left. Continue to �tepanjsko Naselje. On the right side will be some stores and a caf�. If you are a musician, go through the small walkway to its left, and downstairs on the right. If the door is cracked open, you are in luck. Listen for bands practicing. When there is a moment of silence, knock on the door and ask if you can join them or watch them rehearse.

Kodeljevo- �tepanjsko naselje
Iz Gradu Kodeljevo, pojdi na zahod. Ne vozi se z avtom, saj tam polcija vedno rada ustavlja naključne avtomobile. Na kolesu ali pe� pojdi na desno in prečkaj mali most/ potko, s trtami pokritim zidom. Pri prometnem semaforju poglej na levo. Nadaljuj pot do �tepanjskega naselja. Na desni strani bo nekaj trgovin in kavarna. Če si glasbenik, pojdi po majhni pe�poti na levi in potem navzdol na desno. Če so vrata odprta ali vsaj priprta, ima� srečo. Poslu�aj skupine, ki vadijo. Ko je trenutek ti�ine, potrkaj na vrata in prosi, če jih lahko gleda� kako vadijo ali se jim mogoče cello pridru�i�.
Navje
Go to the small cemetery behind the train station, on Vilharjeva and Robbova. Exchange a new set of keys on the grave that has some. Find the pre-teens who may be verbally harassing you. Hand them pieces of paper and markers, asking them to use their creative expression and play tic-tac-toe on the paper instead of the graves.

Navje
Pojdi do majhnega pokopali�ča, ki se nahaja za �elezni�ko postajo, na Vilharjevi in Robbovi. Zamenjaj nov set ključev na grobu, ki jih ima nekaj. Najdi nekaj otrok, ki te bodo morda verbalno zbadali. Podaj jim ko�čke papirja in pisala ter jih prosi, da naj raje uporabijo svojo kreativno izra�anje, preko igre kri�cev in kro�cev na papirju, kot pa na grobovih. (Da�o)
Ro�nik
Drive yourself and a strong friend or two to the bottom of the walking hill of Ro�nik. Do this soon, and do it on a Sunday. Remember not to be too noisy else you might disturb the birds (note the illustrated sign). Climb up just past the first hill, and go to the house that is getting remodeled. Go explore it, noticing the craftsmanship of the old balustrades that are ready to be reused inside. How would you use the rooms? How would you decorate it? Out back, you will see the old stairs themselves are in a trash pile. Rescue them, to reuse as stairs or paddles or art materials. After you have tucked them away in a secret place, continue up the hill to have mushroom soup at the restaurant with the grumpy waiter. Do not sit outside if you are allergic to bees. Satiated, run back down. Don�t forget to pick up your new/old materials. Pack them in your vehicle and head to the restaurant by the parking lot, to have Turkish coffee and a sweet.

Ro�nik
Zapelji sebe in �e kakega močnega prijatelja, do pe�a�kega hriba Ro�nik. Opravi to čimprej in to na nedeljo. Zapomni si, da ne sme� biti preveč hrupen, saj bo� prepla�il ptičke (opazi ilustriran znak). Povzpni se gor, ravno preko prvega hriba in pojdi do hi�e, ki pravkar prestaja prenovo. Pojdi in jo razi�či, da bo� podrobneje lahko opazil ročno spretnost starih ograj, ki so v čakanju na ponovno uporabo znotraj hi�e. Kako bi razporedil in uporabil sobe? Kako bi hi�o preuredil in dekoriral? Zadaj zunaj, bo� videl stare stopnice, ki so na kupu smeti. Re�i jih, da jih lahko uporabi� kot stopnice, lopatice ali kot material za kak�no umetni�ko kreacijo. Ko si jih skril na posebeno skrito lokacijo, nadaljuj svojo pot gor po hribu, kjer si bo� lahko, pri restavraciji z nerga�kim natakarjem, privo�čil gobovo juho. Če si alergičen na čebele, niti ne pomisli, da bi se posedel zunaj. Prenajeden, odbe�i nazaj navzdol po hribu. Ne pozabi na tvoj, dobro skrit, nov/ star material. Material polo�i v svoje vozilo in se odpravi proti restavraciji, ob parkiri�ču, kjer se počasti z tur�ko kavo in kako sladko dobroto.
Beyond Nove Fu�ine
This might be a good journey to have an �alternative� romantic date. From the old bridge in NF, go east on the POT path. Head through fields until you come to the huge highway. Maja says it was much nicer here before the highway was built. I can imagine, but one might as well make the most of it. The path will bring you underneath it. Sit and listen to the rhythms made by the cars passing above. Play along with it, in case you have an instrument with you. Regard the large-scale graffiti. When it is a good time to leave, continue on the path, crossing back over the top. Now it�s up to you, depending on what happened under there, what to do next.

Za Novimi Fu�inami
To je lahko dobro potovanje, katero lahko izkoristiti�, za "alternativni" romantični zmenek. Od starega mostu v Novih Fu�inah, pojdi proti vzdohu na POT. Podaj se preko poljskih planjav, dokler ne naleti� na gromozansko avtocesto. Maja pravi, da je bilo, �e pred časom avtoceste, tu mnogo prijetneje. Si lahko predstavljam, kako mirno je moralo biti. Neglede na to, je pač treba izkoristiti to kar ima�. Pot vas bo peljala pod avtocesto. Usedi se in prisluhni ritmičnim �viganjem, avtov nad sabo. Če ima� mogoče s sabo kak in�trument, ujemi ritem, ki ga sli�i�. V obzir vzemi velikanski grafit. Ko je pravi čas za odhod, nadaljuj po POTI, prečkajoč nazaj preko vrha. Kam bo�, od tod naprej ubral pot, je seveda odvisno od tega, kaj si do�ivel tam spodaj.
�iska
Start with a coffee or lunch at the caf� next to the pond. Following the POT path, head north, regarding the radical modernity of the new construction ahead. When there is a jog in the road, be thankful for the nice person who made the signs about how to continue on the path. Sometimes it is not so well marked. Pass the apartment buildings with the extravagant terrace gardens (you can find comparable ones along Trnovski pristan). You�ll come across a lawn with 2 hills. Run up and down them, or, if there is snow on the ground, practice easy skiing. Pass through an area with many seniors. Why not sit down for a moment and chat? Take a left on Celov�ka, to quickly reminisce about getting your yearly bus pass at the Ljubljanaski Potni�ki Promĕt while noticing the various shades of green. Try to take a picture and see what happens. Turn around, taking a left on Litrostrojjska, and a right on Gorazdova, where you might meet a man who lives there named Goraz. It�s true- he will show you his identification. Whittle your way through the small streets to Černetova, and take note of the sign for the Bakery. Take a right at Verov�kova, until the end, where there are some abandoned buildings. Consider squatting them, if you are inclined. Otherwise they are going unused. At the end of the street, notice the homemade fence on the left, but take a right & cross the street. You will see a small, very old church. Go to the phone booth and call your parents, telling them you are at church. It wouldn�t be a lie.

�i�ka
Začni s kavico ali kosilom, pri kafetariji zraven ribnika. Sledeč POTI, se podaj proti severu, v obzir vzemi radikalno modernost nove gradnje, pred sabo. Ko si na neravni povr�ini, ki prekinja potko, bodi hvale�en tistemu prijaznemu posamezniku, ki se je spomnil podati znake, kateri ti omogočajo vednost, da si na pravi poti. Včasih je lkjub vsemu temu, pot slabo označena. Pojdi mimo stanovanjski zgradb, ki imajo ekstravagantne terasne vrtove (podobne lahko tudi najde� ob Trnovskem pristanu). Pri�el bo� do trate z dvema hriboma. Teči gor in dol po hribih, ali, če je slučajno na tleh sneg, vadi lahno smučanje. Pojdi mimo predela, kjer je mnogo starej�ih občanov. Zakaj se ne bi za trenutek usedel in s katerim od njih pokramljal? Po Celov�ki pojdi na levo, kjer lahko na hitro obudi� spomine, tvojega letnega nakupa avtobusne prepustnice, na Ljubljanskem potni�kem prometu, medtem ko opazuje� razne odtenke zelene. To poskusi fotografirati in bo� videl kaj se bo zgodilo. Obrni se in pojdi levo na Litostrojski, potem desno na Gorazdovi, kjer bo� mogoče srečal mo�a, ki tam �ivi, katerega ime, je dejansko Gorazd. Res mu je tako ime- pokazal vam bo svojo osebno. Ucvri jo dol po malih ulicah Černetove in oprezaj za napisom Pekarna. Nato pojdi desno po Verov�kovi, na koncu katere mora� priti do zapu�čenih stavb. Pomisli, če ne bi zastonjkarsko prebil tam, kak dan ali dva. Videl bo� majhno, vendar zelo staro cerkev. Pojdi do telefonske govorilnice in pokliči svoje star�e. Povej jim, da si se odpravil v cerkev. To ne bi bila la�.
Be�igrad�s Secrets
Travel up Dunajska, making sure to look up occasionally to see large signs. At Bezigrad cesta, take a left. Have some tea in the cozy, quiet yard of Izlo�ba. Visit the old stadium. A wall and temporary fence surround it, but to the right there is an opening where you will enter a lush garden. If you bring a small ladder or a very tall friend, you can put it against the brick wall and climb into the stadium, feeling like a star. Imagine the crowds roaring. When you are satisfied, exit and take a quick right onto Vodovodna, then another on �olgerjeva, then a left on Pribinova, to enjoy the surprising ivy-covered houses. Continue underneath the garages, lowering your head not to get hit, to Novinarska ulica. What does it remind you of? Go behind the Mercator building. There is a public sculpture. Wouldn�t it be grand as giant beanpole? Maybe you and some friends could juts put a pot or two of climbing vines underneath it and see what happens. Continue on Dunajska up near the edge of the city, pop in behind the �World Trade Center, where you�ll find the Do-bop caf�. Have a 3-euro cocktail and never pay 6 again.

Skrivnosti Be�igrada
Napoti se gor po Dunajski cesti, oprezujoč za velikimi napisi. Pri Be�igradovi cesti, pojdi na levo. Privo�či si kak čajček, v domačem in mirnem dvori�čnem kotičku Izlo�be. Obi�či stari stadium. Obdajata ga zid in začasna ograja, vendar neglede na to, lahko najde� �pranjo na desni strain, kjer ima� vstop v bogato go�čen vrt. Če si prinese� s sabo majhno lestev ali zelo velikega prijatelja, lahko spleza� preko zidu v stadium, in začuti� trenutek zvezdni�ke slave. Predstavljaj si kričečo publiko. Ko te občutek popusti, zapusti stadium in pojdi na desno na Vodovodno, potem spet uberi skrajni desni ovinek na �olgarevi, potem levo na Pribinovi, da lahko občuduje� in u�iva� v pogledu na hi�e, popolnoma pore�čene z br�ljanom. Nadaljuj pod gara�ami, pazeč na glavo, proti Novinarski ulici. Na kaj te spominja? Pojid okoli, za zgradbo Mercatorja. Tam je javna skulptura. A ne bi mar bila veličastna kot velikanska prekla? Mogoče bi lahko, ti in �e kaki prijatelji, pod njo postavili velike lonce plezoče trte in opazovali kaj bi se zgodilo. Nadaljuj gor po Dunajski, do obrobja mesta. Skoči za stavbo World Trade Centra, kjer bo� na�el Do-bop caf�. Privo�či si koktejl za 3 eure in več nikol ne plačaj 6.
�iska II
Starting at St. Francis Church, wonder what Mr. Pečnik was thinking. Continue over the train tracks into the sports park. Jog or ride around the tracks. Make a lemonade stand in the abandoned kiosk. Lemons, water, and sugar. You could probably sell it for a euro a glass, or be generous and give it away on a hot day. It�s especially refreshing with ice and a sprig of mint.

�i�ka II
Začen�i pri cerkvi Sv. Franči�ka, se vpra�aj kaj le je hodilo po glavi gospodu Plečniku. Nadaljuj preko �elezni�kih tirov, v �portni park. Tekaj ali se vozi po stezah.Zaup�čeni kiosk, preuredi v stojnico z limonado. Limone, voda in sladkor. Najverjetneje bi bila po�tena cena 1 euro na kozarec ali bodi dobrosrčen in jih, na kak vroč dan, kar razdeli zastonj. Posebej osve�ujoča bo, če bo� dodal led in meto.
Trnovo
Visit the only bridge in Europe with trees growing on it. This may be the bridge where there is a paper boat race each year. Continue along Grada�ka (it changes names twice) to reach the old pools. If you are a skateboarder, go wild. Imagine the pristine blue and the sound of splashing water and children of the pool�s previous life.

Trnovo
Obi�či edini most v Evropi, na katerem raste drevje. Prav to, je mogoče ta most, ki ima razgled na letno tekmovanje papirnatih ladjic. Nadaljuj po Gradi�ki (dvakrat spremeni ime), da dose�e� stare bazene. Če skejta� se raznori. Predstavljaj si sinje mordo in zvok vode, ki se zabija ob obre�ne zidove bazena ter otroke, ki čofotajo razigrano- naj ti to obudi �ivljenjsko razigranost, ki je včasih potekala v the bazenih.
Argentinski Park
Walk through the diagonal path of Argentinski park. Sit down on the middle bench under the tree. Listen.

Argentinski park
Sprehodi se po diagonalni potki, skozi Argentinski park. Usedi se na sredinski klopci pod drevesom. Poslu�aj.
Feeling Restless?
Meditate by counting the panes of glass at the Union Pivovar.

Se počuti� nemirno?
Meditiraj, s pre�tevanjem kosov �ip, na Union pivovarni.
Tivoli-Mostec
Make your way on the mid-sized path to the right of Tivoli Castle. Climb up the steep hill, and take a right at the �crossroad� at the top. Continue along bearing left until you see a tall brick building on a dirt path on the right. Inside, make a performance or camp on the platforms. Back down the hill, continue to the skiing practice ramp. Imagine it in 2 dimensions and compare what it suggests. Without being obvious, enjoy the fit bodies of the joggers, but watch out- they may run you over. Try not to get lost.

Tivoli-Mostec
Odpravi se na srednje veliko potko, ki je na desni strani gradu v Tivoliju. Splezaj po stmem hribu in na vrhu, na razpotju, uberi desno. Nadaljuj oprezujoč levo, dokler ne opazi� visoke opečne stavbe, ki je na desni strani pe� poti. Notri naredi predstavo ali kampiraj na platformah. Nazaj dol po hribu, nadaljuj pot in pri�el bo� do suhega vadbi�ča smučarskih skakalcev. Predstavljaj si razgled v dvodimenzionalni perspektivi in primerjaj, na kaj te ta podoba spominja. Brez, da bi to bilo potrebno posebej očitno izpostavljati, u�ivaj ob pogledu na �portno aktivne tekače, ampak pazi, da te ne pohodijo. Poskusi se ne izgubiti.
Dejan
On Masarykova cesta, between the train station & Metelkova, find the tailor where Dejan was fitted for custom trousers 6 months ago. If you can afford it, pay and pick them up for him. Anonymously deliver them to him. I can help arrange it.

Dejan
Na Masarykovi cesti, med �elezni�ko postajo in Metelkovo, lahko najde� krojača, kjer si je Dejan, pred �estimi meseci, po meri dal narediti hlače. Če ima� nekaj v �epu, mu jih lahko plača� ter dostavi�. Seveda mu jih dostavi anonimno. Jaz lahko vse to uredim.